ឱសថព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ «ម៉ូលណាទ្រីស» នឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា ឱសថព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ «ម៉ូលណាទ្រីស» នឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្អែកនេះតទៅ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង