កម្ពុជា បន្តរកឃេីញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃេីញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៥នាក់- ជាសះស្បើយ ០៨នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ០១នាក់។ ក្នុងនោះ ករណី នាំចូលកម្ពុជា
ចំនួន ០៣នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០ ៤៤៥នាក់- អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១១៦ ៨៥៣នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់សរុប ៣០០៨នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង