អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍អ្នក ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

(ក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង)

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១០ ១៤០ ២៨០ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ៩ ៧៨៤ ១៩៦ នាក់
ស្មើនឹង ១០១.៤០% នៃប្រជាជនគោលដៅសរុប ១០លាននាក់។
– អ្នកចាក់ដូសទី៣ ចំនួន ៣ ៣២៧ ២០៨ នាក់

(កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ)

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៨០៩ ៧៦៣ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៧២៧ ៨៤២ នាក់
ស្មើនឹង ៩៩.០៤% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជាង ១លាន៨សែននាក់។

(កុមារ អាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ)
– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៩៩៣ ៨៨៥ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៨៩៨ ៤៤០ នាក់
ស្មើនឹង ១០៥.០៩% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជិត ១លាន៩សែននាក់។

(កុមារ អាយុ ០៥ឆ្នាំ)
– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ២៩៨ ៦៨៨ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ២១២ ០៥៤ នាក់
ស្មើនឹង ៩៨.១៥% នៃក្រុមគោលដៅសរុបប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់។

ប្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ ស្មើនឹង ៨៩.០២%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង