កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១៤នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 14 (អូមីក្រុង) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន»- អ្នកដំណើរពីបរទេស 14 នាក់ (អូមីក្រុង)។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មាន អ្នកឆ្លងសរុប= 120,507 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ= 116,929 នាក់ និង អ្នកស្លាប់= 3,012 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង