អត្រាពលរដ្ឋ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៩ ខែមករា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អត្រាប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ រួមមាន៖

☆ (ក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង)៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១០ ១៦២ ២៦៥ នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ៩ ៨១៤ ៤៣៥ នាក់ ឬ ស្មើនឹង ១០១.៦២% នៃប្រជាជនគោលដៅសរុប ១០លាននាក់។

– អ្នកចាក់ដូសទី៣ ចំនួន ៣ ៨១៩ ៥៨៩ នាក់

☆ (កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ)៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៨១២ ៤៥៣ នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៧៣១ ៥៨៦ នាក់ ឬ ស្មើនឹង ៩៩.១៨% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជាង ១លាន៨សែននាក់។

☆ (កុមារ អាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ)៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៩៩៩ ៣៤៣ នាក់

-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៩០៧ ៨៦១ នាក់ ឬ ស្មើនឹង ១០៥.៣៧% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជិត ១លាន៩សែននាក់។

☆ (កុមារ អាយុ ០៥ឆ្នាំ)៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ៣០៨ ៧២៧ នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ២៣១ ២៩៧ នាក់ ឬ ស្មើនឹង ១០១.៤៥% នៃក្រុមគោលដៅសរុបប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់។

អត្រាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងខាងលើនេះ បើប្រៀបធៀប នឹងប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ ឬ ស្មើនឹង ៨៩.២៧%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង