សារាចរស្ដីពីការជំរុញ ការចាក់វ៉ាក់សាំង និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-១៩ បម្លែងថ្មី«អូមីក្រុង»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសារាចរ ស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខាភិបាល ពិសេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-១៩ បម្លែងថ្មី «អូមីក្រុង»៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង