អត្រាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែមករា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសុខាភិបាល បានចេញ របាយការណ៍អ្នក ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ រួមមាន៖

☆ ក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១០ ១៧២ ១៧០ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ៩ ៨២៣ ៦២៨ នាក់
ស្មើនឹង ១០១.៧២% នៃប្រជាជនគោលដៅសរុប ១០លាននាក់។
– អ្នកចាក់ដូសទី៣ ចំនួន ៤ ២១២ ៤៦៨ នាក់

☆ កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៨១៣ ៧៥៨ នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៧៣៣ ១៧១ នាក់
ស្មើនឹង ៩៩.២៦% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជាង ១លាន៨សែននាក់។

☆ កុមារ អាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ២ ០០២ ៥៣០ នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៩៤៣ ៩៤៦ នាក់
ស្មើនឹង ១០៥.៥៤% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជិត ១លាន៩សែននាក់។

☆ កុមារ អាយុ ០៥ឆ្នាំ៖

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ៣១៣ ០៧៤ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ២៣៥ ៩៣៥ នាក់
ស្មើនឹង ១០២.៨៨% នៃក្រុមគោលដៅសរុបប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់។

បើប្រៀបធៀប នឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ ស្មើនឹង ៨៩.៣៨%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង