លទ្ធផលផ្លូវការប្រឡងបាក់ឌុប នៅទូទាំងប្រទេស សម័យប្រឡង ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុប នៅទូទាំងប្រទេស សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១។

ក្នុងនោះ មានបេក្ខជនសរុបចំនួន ១១៤,១៨៧ នាក់- ជាប់ ៧២,០១៦ នាក់ (៦៥.៦៥%)
– ធ្លាក់ =៤២,១៧១ នាក់

និទ្ទេស A មានចំនួន ១,៧៥៣ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង