លទ្ធផលផ្លូវការប្រឡងបាក់ឌុប មណ្ឌលភ្នំពេញ និងកណ្តាល សម័យប្រឡង ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលផ្លូវការប្រឡងបាក់ឌុប មណ្ឌលភ្នំពេញ និងកណ្តាល សម័យប្រឡង ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

☆ លទ្ធផលផ្លូវការប្រឡងបាក់ឌុប “មណ្ឌលភ្នំពេញ” សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១ តួលេខ​៖

– បេក្ខជនសរុប ២០,៧២០នាក់
– ជាប់ ១១,៤៨៤ នាក់
– ធ្លាក់ ៩,២៣៦ នាក់។

លទ្ធផលផ្លូវការប្រឡងបាក់ឌុប “មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាល” សម័យប្រឡង ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តួលេខ​៖

– បេក្ខជនសរុប ៩០២២ នាក់
– ជាប់ ៥៩២៤ នាក់
– ធ្លាក់ ៣០៩៨ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង