កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៥នាក់(អូមីក្រុង)និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៥ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៧ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១៦ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ២៩ នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៧៧៣ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,០៨៩ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង