ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ មករា ដល់ថ្ងៃទី១ កុម្ភៈ

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង