កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៤នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់”គ្មាន”

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៤ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៩ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៧ នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មាន អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២១,១៥០ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,២៨៦ នាក់ និងមាន ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង