ព្រះមហាក្សត្រ ផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ជូនគ្រួសារ លោក ដា​វិស បេន យ៉ូសែប ដើមកំណើតអាមេរិក

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លោក បេន និងក្រុមគ្រួសារ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម ជាចង្កោមគ្រួសារ លោក ដា វិសបេន យូសែប ជនជាតិអាមេរិ សញ្ជាតិអាមេរិក ដែលមានសមាជិក ចំនួន ០៤នាក់..។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង