កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥ នាក់ទៀត- (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ 98 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៨ នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២១,៣៩០ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,៦៣៣ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង