ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៨ ខែកុម្ភៈ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពី កម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម..

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម  .. ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង