ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០២១-២០២២ នៅខែកុម្ភៈ

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកសន្និបាត ត្រួតពិនិត្យនូវវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទឹសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០២២ នៅដើមខែកុម្ភៈនេះ ។

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច នឹងរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទឹសដៅភារកិច្ចសំរាប់អនុវត្តន៍បន្តឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព អ្នកស្រី ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង