កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦៦នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់”គ្មាន”

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៦៦ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ 98 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦៤ នាក់ (អូមីក្រុង)និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ៩២ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មាន ១២១,៥៥០ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,៩១៨ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង