ក្រសួងធនធានទឹក: ​ចាប់ពីថ្ងៃទី៩-១៥ ខែកុម្ភៈ ​កម្ពុជា អាចមានភ្លៀង​ផ្គរ ​ពីខ្សោយ​ទៅច្រើន..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី៩-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នឹងអាចមានភ្លៀង ផ្គរ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយ ទៅច្រើន..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង