ហាមសិស្សនិស្សិត មិនឲ្យជួបជុំនៅតាមសាលារៀន និងទីសាធារណៈទេ នៅថ្ងៃទិវា នៃក្ដីស្រលាញ់ ១៤ កុម្ភៈ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានចេញបំរាមហាម សិស្ស-និស្សិត មិនឲ្យជួបជុំ ឬប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមគ្រប់រូបភាព នៅតាមសាលារៀន និងទីសាធារណៈនានា នៅថ្ងៃទិវា នៃក្ដីស្រលាញ់ ១៤ កុម្ភៈ ជាដាច់ខាត..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង