កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤១៤នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤១៤ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ២៤៧ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៨៨ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ២៦ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២៥,២០១ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៩,៨៨០ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង