ការពង្រឹងអនុវត្តវិធានការនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគអូមីក្រុង..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសារាចរណែនាំដល់មន្ទីរទេសចរណ៍ និងម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ ពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ មេរោគអូមីក្រុង..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង