អនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសាច់បង្កក ដោយមិនបញ្ជាក់ថា គ្មានមេរោគកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ បានសម្រេចលើកលែងការតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់ថា គ្មានមេរោគកូវីដ-១៩ ចំពោះការនាំសាច់បង្កកចូលមកកម្ពុជា ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង