អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញរបាយការពីកំណេីន អត្រាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ រួមមានៈ

– លើប្រជាជន អាយុពី ១៨ ឆ្នាំឡើង មាន ១០២,៣៨ % ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជន គោលដៅ ១០លាន នាក់

– លើកុមារ-យុវវ័យ អាយុពី ១២ ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ ឆ្នាំ មាន ៩៩,៨៦ % ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់

– លើកុមារ អាយុពី ០៦ ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ ឆ្នាំ មាន ១០៦,៧៣ % ធៀបជាមួយនឹង ប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់

– លើកុមារអាយុ ០៥ ឆ្នាំ មាន ១១៣,៨៦ % ធៀបជាមួយនឹង ប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់

– លើកុមារ អាយុ ០៣ ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ០៥ ឆ្នាំ មាន ១៨,៦៨ % ធៀបជាមួយនឹង ប្រជាជនគោលដៅ ៦១០,៧៣០ នាក់

– លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួន ប្រជាជនសរុប ១៦ លាន​នាក់​ មាន ៩០,៩៣ % ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង