អាស៊ាន អំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់ នៅអ៊ុយក្រែន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ អំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់ នៅអ៊ុយក្រែន ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង