ថ្ងៃនេះ វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១១៨,៧៩០នាក់ និងស្លាប់៩៥នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១១៨,៧៩០ នាក់ អ្នកស្លាប់ ៩៥ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម កាការចេញផ្សាយ របស់ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង