អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ “ការថ្កោលទោសរុស្ស៊ី និងទាមទារឱ្យដកកងទ័ព ចេញពីអ៊ុយក្រែន” បានអនុម័តជាផ្លូវការ

សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបោះឆ្នោតលើ សេចក្តីសម្រេចស្ដីពី “ការថ្កោលទោសរុស្ស៊ី និងទាមទារឱ្យដកកងទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែន” គឺត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការ ដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

លទ្ធផល ៖ ១៤១ ប្រទេស (គាំទ្រ) ០៥ ប្រទេស (ប្រឆាំង) ៣៥ ប្រទេស (អនុបវាទ) ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង