នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន នឹងមកទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី២០-២១ ខែមីនា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លោក គីស៊ីដា ហ្វូមីអូ នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០-២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង