ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែសម្រួលថ្លៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកំណត់រូបមន្ត សម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈ នៅកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យថ្លៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈឡើងចុះតាមតម្លៃប្រេង នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ។

ប្រកាសអន្តរក្រសួង បានកំណត់រូបមន្តនេះ សម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្តតែទៅលើ ការលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតែប៉ុណ្ណោះ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង