ចាប់ថ្ងៃទី៣០ មីនា ដល់ទី៥ មេសា បរិមាណភ្លៀង នឹងចុះខ្សោយនៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បរិមាណភ្លៀង នឹងចុះខ្សោយ នៅកម្ពុជា..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង