កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤០នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤០ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ១០៨ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤០ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣៥,៦២៥ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ ១៣១,៧០៦ នាក់ និងមាន ចំនួន ៣,០៥៤ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង