ព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាល នៃរដ្ឋសភា ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៦

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាល នៃរដ្ឋសភា ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៦ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង