ក្រសួងធនធានទឹក ព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣-១៧ ខែមេសា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ពីខ្សោយទៅច្រើន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយ ទៅច្រើន..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង