ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៦ ខែមេសា អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីខ្សោយទៅច្រើន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាព អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៦ ខែមេសា  ឆ្នាំ២០២២ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅច្រើន ។

ផ្តល់ពីបញ្ហានេះ ក្រសួងធនធានទឹក សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង