ចំណុចសំខាន់​៦​ ដែល​អ្នក​គួរយល់ច្បាស់​ នៅ​ពេល​អ្នក​ស្នេីកម្ចី​ពី​ ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណុចៗសំខាន់​៦​ ដែល​អ្នក​គួរយល់ច្បាស់​ នៅ​ពេល​អ្នក​ស្នេីកម្ចី​ពី​ស្ថាប័ន​ហិហិរញ្ញវត្ថុ ៖

បន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌ អត្រាការប្រាក់ ការបង់សង រយៈពេល កំរៃសេវាប្រាក់កម្ចី មានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកត្រូវតែដឹងដូចជា៖
១. កំរៃសេវាផ្នែកច្បាប់ ឬមេធាវី
២. ការប្រែប្រួលនៃអត្រាការប្រាក់: ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនអាចនឹងមានការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកល។
៣. ការពិន័យលើការបង់សងយឺតយ៉ាវ: ក្នុងករណីអ្នកបង់ប្រាក់មិនបានទាន់ពេល តេីធនាគារមានលក្ខខណ្ឌពិន័យបែបណា?
៤. រយៈពេលនៃការជូនដំណឹង និងការពិន័យលើការបង់សងផ្ដាច់មុនកាលកំណត់ ព្រោះអ្នកអាចនឹងបង់សងផ្ដាច់បំណុលមុនកាលកំណត់ក្នុងកំឡុងពេលណាមួយ
៥. លក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់ដើមមួយផ្នែក ឬសងប្រាក់ដើមខ្លះក្នុងចំនួនណាមួយ តើមានការពិន័យដែរឬទេ?
៦. រយៈពេលនៃការដកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបន្ទាប់ពីអ្នកសងបំណុលរួច

ការដឹងពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះអាចឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្ត នឹងដឹងពីអ្វីខ្លះដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចងអ្នក ៕ ប្រភព ៖ BANK Specialist

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង