ថ្ងៃចន្ទនេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ត្រឹម២នាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០២ នាក់ (អូមីក្រុង) – ក្នុងសហគមន៍ថី្ម ០២នាក់ – នាំចូលកម្ពុជា គ្មាន – ជាសះស្បើយ ២៣នាក់ និងស្លាប់ថ្មី គ្មាន ។

កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប ១៣៦ ២៣០នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១៣២ ៩៦៨នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់សរុប ៣០៥៦នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង