លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរពី កម្ពុជាទៅថៃ ខណៈច្រកព្រំដែន បើកដំណើរការឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី១ ឧសភានេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរពី កម្ពុជា ទៅ ថៃ ខណៈច្រកព្រំដែន រវាងប្រទេសទាំងពីរ បានបើកដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង