លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំស្តីពី ជំនួយមនុស្សធម៌ របស់អាស៊ាន សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ជំនួយមនុស្សធម៌ របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ តាមទម្រង់ផ្ទាល់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង