កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៩,៦០០នាក់ និងស្លាប់​៨៣នាក់ទៀត

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៩,៦០០ នាក់ និងស្លាប់​ ៨៣ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ថ្ងៃទី០៧ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង