ថ្ងៃអាទិត្យនេះ កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ៤នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ ០៤ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= 133,181 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង