ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨៩​នាក់​ និងស្លាប់១​នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ៨៩​នាក់​ និង ស្លាប់ ០១​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង