ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ- ជាសះស្បើយគ្មាន និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,184 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង