កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ៣នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ ០៣ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,189 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់  3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង