សឹង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៣៨៣នាក់​

សឹង្ហបុរី : ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣,៣៨៣ នាក់​ ។

នេះបើយោង តាមរបាយការណ៍ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង