កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ ០២ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,194 នាក់ និងអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង