កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ៣នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកីវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ ០៣ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,197 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង