ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំអំពីវិធានការការពារ មុនការចម្លងជំងឺអុតស្វា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការការពារជាមុន នូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា ( Monkeypox )​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង