ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៤៨៨នាក់ និងស្លាប់​៣៨​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៤,៤៨៨ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៨​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង