ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៨១៣​នាក់ និងស្លាប់​៣០​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៣,៨១៣​ នាក់ និងស្លាប់​ ៣០​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម រាយបាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង