ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៨២៤នាក់ និងស្លាប់​២០​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ៤,៨២៤ នាក់ និងស្លាប់​ ២០​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង