កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង